Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Διαγωνισμός για το σύστημα τηλεχειρισμού-ελέγχου διαρροών στην Αλόννησο

Διαγωνισμός για το σύστημα τηλεχειρισμού-ελέγχου διαρροών στην Αλόννησο

0
Αλόννησος τουριστική προβολή για 2018 alonnisos news,alonnisos tv,alonnisostv.com
Αλόννησος τουριστική προβολή για 2018 alonnisos news,alonnisos tv,alonnisostv.com

Ο δήμαρχος Αγιάς διακήρυξε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το έργο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου», στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με τον Δήμο Αλοννήσου. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.029.320 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Οι προσφορές υποβάλλονται ώας τις 2 Μαρτίου στις 10 το πρωί και η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την Τετάρτη 8 Μαρτίου. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 48.860 ευρώ.